GovernanceOFFICE BEARERS

Sr. Name Designation
1. Adv. Sunil V. Manohar President
2. Dr. Avinash Deshmukh Vice President
3. Dr. Shyamala Nair Vice President
4. Shri Vivek G. Baporikar Treasurer
5. Dr. Nanda Rathi Secretary
6. Shri. Shaileesh S. Joglekar Jt. Secretary

COUNCIL OF MANAGEMENT

Sr. Name Designation
1. Adv. Sunil V. Manohar President
2. Dr. Avinash Deshmukh Vice President
3. Dr. Shyamala Nair Vice President
4. Shri Vivek G. Baporikar Treasurer
5. Dr. Nanda Rathi Secretary
6. Shri. Shaileesh S. Joglekar Jt. Secretary
7. Adv. Harish V. Thakur Donor Life Member
8. Adv. Akshay Naik Donor Life Member
9. Adv. Anand Deshpande Donor Life Member
10. Mr. A.V. Pendse Life Member
11. Dr. (Mrs.) Uma Vaidya Life Member
12. Mr. Ashok Daga Donor's Nominee

OUR MEMBERS

Sr. Donor Life Members
1. Mr. Banwarilal Purohit
2. Adv. Venkatesh R. alias Arun Manohar (President Emeritus)
3. Mr. Suresh K. Sharma
4. Mrs. Shanti Sharma
5. Dr. Panna Akhani
6. Mrs. Varsha Manohar (Invitee)
7. Mr. Wijay D. Chitaley
8. Mrs. Anuradha P. Mundle
9. Dr.(Mrs.) Nisha P. Buty
10. Mr. Anand Manohar Deshpande
11. Adv. Harish V. Thakur
12. Adv. Akshay Naik
Sr. Life Members
13. Mr. Chandrakant Thakar
14. Mrs. Pushpa Purohit
15. Mr. Avinash Pendse
16. Mr. Prabhakar R. Mundle
17. Mr. Manoharrao Pimplapure
18. Mr. Madhukar S. Deshpande
19. Miss A.N. Radha
20. Dr.(Mrs.) Uma K. Vaidya
21. Mr. Ashok S. Daga (Donor's Nominee)
22. Dr. Avinash Deshmukh (Vice President)
23. Mr. Ravi Meghe
24. Smt. Kalpana Sharma
25. Dr.(Mrs.) Shyamala Nair (Vice President)
26. Dr.(Mrs.) Ujwala Chakradeo
27. Justice Mrs. Vasanti Naik
28. Adv. Sunil V. Manohar (President)
29. Dr. Nanda Rathi (Secretary)
30. Shri Sumant K. Mundle
31. Shri Vivek Gajananrao Baporikar (Treasurer)
32. Shri Vinay Manohar Deshpande
33. Dr. Pooja Pathak
34. Shri. Shaileesh Sudhir Joglekar (Jt. Secretary)
35. Smt. Medha Dixit
Sr. Members (Subscriber)
36. Smt. Shaila Abhyankar
37. Mrs. Sonika Agrawal